Насоки за дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Новини - Последни новини

    Центровете за подкрепата за личностно развитие ще предоставят физическа, психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие на способностите и уменията както на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, така и на тези с изявени дарби.

Подкрепата ще бъде обща и допълнителна и ще се определя според индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик чрез организиране на дейности за развитие на способностите и дарованията им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други.Това е записано в изготвените от Министерството на образованието и науката насоки за примерен правилник за устройството и дейността на центровете, които трябва да бъдат създадени към общините според новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Общата подкрепа ще се изразява в занимания по интереси, кариерно ориентиране на учениците, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, педагогическа и психологическа подкрепа, грижа за здравето, логопедична  работа, ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, поощряване с морални и материални награди, осигуряване на общежитие. Допълнителната подкрепа ще включва  индивидуална работа с дете и ученик по конкретен случай -  за деца със специални образователни потребности, ученици с изявени дарби, с хронични заболявания или в риск. На тях ще се предоставя допълнителна психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, на зрението, на комуникативните нарушения и при физически увреждания. Заниманията в центровете ще са целодневни, полудневни и почасови в зависимост от конкретните нужди.

Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие ще се осигуряват там, където са децата или учениците – в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие.

Формите, в които ще се провеждат занятията, могат да са масови, групови  и индивидуални. Масовите включват публични изяви - конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми. Груповите са школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, филхармонии, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел и други. Индивидуалните са за конкретни случаи.

Организацията на обучението и видът на формите се определят с плана за обучение, който се изготвя от ръководителите на групи и се утвърждава от директора на центъра. Контролът на обучението в центъра се възлага на директора и заместник-директора, както и на регионалното управление на образованието и МОН.

 

Анкета

Познавате ли вредата от пасивното тютюнопушене ?
 

Реклама

Здравни новини

Календар

април 2018
пвсчпсн
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ЦСОП "Леда Милева" гр. Долни Дъбник, Дизайн на www.csopdd.com - инж.Атанас Атанасов